Handbok i Lagerstyrning

I den här handboken skriven av Stig-Arne Mattsson presenteras ett stort antal metoder och tillvägagångssätt för att åstadkomma effektiv lagerstyrning. Den bygger på teorier som finns publicerade i fackböcker och forsknings-rapporter från hela värden och som i olika sammanhang tillämpats i praktiken. Handboken kan därför sägas utgöra något av best practice vad gäller sätt att styra materialflöden i försörjningskedjor. Handboken var tidigare publicerad under Mattssons egna hemsida – lagerstyrningsakademin.se under titeln ”Handbok i materialstyrning”.
Handboken består av över 200 fristående avsnitt som vart och ett tar upp ett specifikt problem eller område, exempelvis hur man bestämmer ordersärkostnader, beräknar säkerhetslager eller prognostiserar efterfrågan. Varje avsnitt kan fritt laddas ner i form av en PDF-fil.
Stig-Arne Mattsson har mer än 30 års erfarenhet av produktion, logistik, IT och verksamhetsutveckling inom industrin från svenska och internationella företag. Han har varit VD för ett managementkonsultföretag inom området och ansvarig för applikationsutveckling inom ett globalt ledande IT-företag.
Parallellt med sitt arbete i industrin har han under senare år varit adjungerad professor i Supply chain management vid Linnéuniversitetet, där han numera också är utnämnd till hedersdoktor, och Lunds universitet samt varit forskare vid Chalmers tekniska högskola.
Stig-Arne är certifierad produktionslogistiker (CFPIM) av den amerikanska organisationen APICS och certifierad logistiker av den europeiska organisationen ELA.
Han har skrivit ett antal fackböcker och ett flertal artiklar som publicerats i internationellt erkända facktidskrifter inom området.
Stig-Arne har varit ordförande i Logistikföreningen Plan och styrelseledamot i European Logistics Association, ELA.

B11 Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

B12 Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

B13 Uppskatta lagerhållningssärkostnader

B14 Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager

B15 Uppskatta bristkostnader i lager för produktion

B21 Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager

B22 Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager

B23 Välja nivå på fyllnadsgradsservice för dimensionering av säkerhetslager

B24 Välja acceptabelt antal bristtillfällen för dimensionering av säkerhetslager

B28 Välja servicenivå på leveranstidpunkter

B31 Beräkna bristkostnader från orderradsservice

B32 Beräkna cykelservice från orderradsservice

B33 Beräkna antal dagars medelefterfrågan från orderradsservice

B34 Beräkna andel ledtidsefterfrågan från orderradsservice

B40 Beräkna standardavvikelser utan efterfrågehistorik

B41 Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer och prognosfel

B42 Beräkna standardavvikelser för ledtider

B43 Ledtidsanpassa standardavvikelser för efterfrågevariationer

B44 Beräkna standardavvikelser vid ledtidsvariation

B46 Beräkna standardavvikelser vid säsongvariationer

B51 Uppskatta ledtider för anskaffning

B52 Uppskatta ledtider för tillverkning

B53 Uppskatta kötider vid tillverkning

B61 Samband mellan ordersärkostnader och antal order

B63 Samband mellan bristkostnader och cykelservice

B64 Samband mellan bristkostnader och fyllnadsgradsservice

B65 Samband mellan bristtkostnader och antal bristtillfällen

B71 Bestämma volymvärdeklasser

B72 Bestämma rörlighetsklasser

B73 Bestämma XYZ-klasser

Bilaga 1 Beteckningar

C01 Välja materialstyrningsmetod – En översikt

C03 Egenskaper hos materialstyrningsmetoder

C06 Klassificering och beteckningssätt

C08 Materialstyrningsmetoder i svensk industri

C11 Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter

C12 Beställningspunktssystem med saldoberoende orderkvantiteter

C13 Beställningspunktssystem med dubbla beställningspunkter

C14 Beställningspunktssystem för sambeställning

16 Beställningspunkter vid säsongvariationer

C17 Reservationshantering i beställningspunktssystem

C21 Periodbeställningssystem

C22 Förbrukningsersättande materialstyrningssystem

C23 Transaktionsbeställningssystem

C31 Täcktidsplanering

C32 Täcktidsplanering vid säsongvariationer

C33 Reservationshantering vid täcktidsplanering

C34 Täcktidsplanering för sambeställningC41 Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan

C41 Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan

C42 Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning

C43 Materialbehovsplanering vid säsongvariationer

C44 Reservationshantering vid materialbehovsplanering

C46 Materialbehovsplanering för sambeställning

C51 Två-binge system

C54 Två-låde system

C55 Enkel-kanbansystem

C56 Dubbel-kanbansystem

C57 Kanbansystem vid stora orderkvantiteter

C61 Kortlösa kanbansystem

C62 CONWIP-system

C71 Orderbunden materialstyrning

C76 Cyklisk produktion med fast ordningsföljd

C77 Cyklisk produktion med givna tillverkningstidpunkter

C81 Distributionsbehovsplanering

C82 Beställningspunktssystem med kundinformation

C91 Materialstyrning med bristlistor

C92 Överdrag i materialstyrningssystem

C96 Materialstyrning vid sambeställning

Bilaga 1 Beteckningar

D01 Metoder för bestämning av orderkvantiteter – En översikt

D02 Användningssätt för olika partiformningsmetoder

D03 Egenskaper hos metoder för bestämning av orderkvantiteter

D04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter

D05 Bestämning av orderkvantiteter i svensk industri

D06 Beslutsmodell för anskaffning mot order

D11 Uppskattad orderkvantitet

D12 Ekonomisk orderkvantitet

D13 Ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader

D14 Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan

D21 Ekonomisk orderkvantitet vid tillfälliga rabatterbjudanden

D22 Ekonomisk orderkvantitet med hänsyn till rabatterade priser

D23 Ekonomisk orderkvantitet vid känd prisökning

D27 Ekonomisk orderkvantitet vid successiva inleveranser

D30 Uppskattat antal order

D31 Orderkvantitet med hjälp av uppskattat antal dagars täcktid

D32 Orderkvantitet med hjälp av ekonomisk beräknad täcktid

D33 Orderkvantiteter genom differentiering baserad på uppskattningar

D34 Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider

D35 Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per order

D36 Ekonomisk orderkvantitet med lägsta enhetskostnadsmetoden

D37 Ekonomisk orderkvantitet med lägsta totalkostnadsmetoden

D38 Ekonomisk orderkvantitet med lägsta periodkostnadsmetoden

D39 Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering

D41 Beställningsintervall i periodbeställningssystem

D42 Orderkvantiteter i periodbeställningssystem vid säsongvariationer

D43 Orderkvantiteter för tvåbinge- och tvålådesystem

D45 Orderkvantiteter i kanbansystem

D47 Orderkvantiteter vid engångsanskaffning

D48 Orderkvantiteter vid sistagångsanskaffning

D49 Orderkvantiteter vid säsongvariationer

D51 Orderkvantiteter vid gruppbeställning för att uppnå rabatt

D52 Orderkvantiteter vid gruppbeställning

D53 Orderkvantiteter vid gruppbeställning med hänsyn till lagersaldon

D54 Orderkvantiteter vid cyklisk gruppbeställning med samma frekvens

D55 Orderkvantiteter vid cyklisk gruppbeställning med olika frekvens

D61 Ekonomiska orderkvantiteter med policybestämd lagerhållningsfaktor

D62 Ekonomiska orderkvantiteter vid begränsning av kapitalbindning

D63 Ekonomiska orderkvantiteter vid omställningstidsbegränsning

D64 Ekonomiska orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

D66 Orderkvantiteter med hänsyn tagen till säkerhetslagerstorlek

D71 Partiformningsmetoder och systemnervositet

D81 Ekonomisk orderkvantitet för kund och leverantör – Tillverkning mot order

D82 Ekonomisk orderkvantitet för kund och leverantör – Leverans från lager

Bilaga 1 Beteckningar

E01 Välja buffertmekanism för att hantera osäkerheter – En översikt

E03 Egenskaper hos metoder för bestämning av säkerhetslager

E05 Bestämning av säkerhetslager i svensk industri

E06 Välja efterfrågefördelning

E09 Metoder för bestämning av säkerhetslager – En översikt

E11 Uppskattat säkerhetslager

E12 Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid

E13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars efterfrågan

E21 Säkerhetslager beräknat från fast bristkostnad per bristtillfälle

E22 Säkerhetslager beräknat från bristkostnad per styck

E26 Säkerhetslager beräknat från cykelservice

E27 Säkerhetslager beräknat från fyllnadsgrad

E28 Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år

E30 Säkerhetslager uttryckt som säkerhetstäcktid

E31 Uppskattad säkerhetstid

E32 Säkerhetstid som procent av ledtid

E33 Säkerhetstid baserat på servicenivå för leveranstidpunkter

E35 Osäkerhetsgardering genom överdimensionering av produktionsplaner

E36 Osäkerhetsgardering genom överdimensionering av variantfördelningar

E41 Säkerhetslager i periodbeställningssystem

E42 Säkerhetslager i förbrukningsersättande system

E43 Säkerhetslager vid materialbehovsplanering

E44 Säkerhetslager i kanbansystem med två kort

E45 Säkerhetslager i kanbansystem

E51 Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid

E52 Differentiera säkerhetslager med antal dagars täcktid

E53 Differentiera säkerhetslager med cykelservice

E54 Differentiera säkerhetslager med fyllnadsgradsservice

E62 Säkerhetslager vid säsongvariationer

E81 Kapitalbindningseffekter av att differentiera andel ledtidsefterfrågan

E82 Kapitalbindningseffekter av att differentiera antal dagars täcktid

E83 Kapitalbindningseffekter av att differentiera cykelservice

E84 Kapitalbindningseffekter av att differentiera fyllnadsgradsservice

E85 Kostnadseffekter av att differentiera andel ledtidsefterfrågan

E86 Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid

E87 Kostnadseffekter av att differentiera cykelservice

E88 Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradsservice

E91 Säkerhetslager med Poissonfördelning

E92 Säkerhetslager med Gammafördelning

E93 Säkerhetslager med Lognormal fördelning

E95 Säkerhetslager vid verklig fördelning

E100 Normalfördelning

E101 Poissonfördelning

E102 Gammafördelning

E103 Lognormalfördelning

Bilaga 1 Beteckningar

Bilaga 2 Normalfördelningstabell

Bilaga 3 Servicefunktionen

Bilaga 4 Poissonfördelningstabell